واژه fatf و هدف آن

درخواست حذف این مطلب

واژه fatf: هدف fatf مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریستها و مقابله با گسترش سلاح های کشتار جمعی است.
در ژوئیه سال ۱۹۸۹ توسط اجماع هفت کشور ، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، ژاپن، کانادا، آلمان برای مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (financial action task force) تعریف و سازمان دهی شد. گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین تی است. هدف آن شامل تنظیم استانداردها و گسترش اجرای قوانین، تنظیم کننده معیارهای عملیاتی برای مبارزه با پولشویی،مقابله با تأمین مالی تروریست ها و دیگر تهدیدات مربوط که امنیت سیستم یکپارچه مالی دنیا را برهم بزند، است؛ بنابراین گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان خط مش گذار (policy making) است که برای ایجاد اراده لازم به منظور ورود به قوانین ملی و تنظیم قوانین در این مناطق شکل گرفته است. این سازمان توسعه دهنده لیستی از توصیه های فنی است که یک مبنا و استاندارد برای هماهنگی و ارتقا سیستم مالی بین الملل است. همچنین fatf در مورد واکنش به رفتارهایی که امنیت یکپارچگی سیستم بین الملل را خدشه دار می کنند، نیز برنامه ریزی می کند. در سال ۱۹۹۰ گروه ویژه اقدام مالی بیانیه ای حاوی ۴۰ توصیه باهدف جلوگیری از اشاعه پولشویی ایجاد کرد. این آغاز یک روند توسعه بود که گروه ویژه اقدام مالی در ۵ نوبت قوانین خود را بازنگری کند تا با مقتضیات روز و رفع مشکلات جهانی هماهنگ باشد.